Detaljplaner

Fjällastorp i Bollebygd

2019

18-101 Fjällastorp (1).png

Fjällastorp ligger beläget i ett sluttande lanskap väster om Bollebygds centrum. Här finns vackra utblickar, böljande terräng och en stor dos kulturmiljö. Förslaget innefattar två byggaktörer, BoKlok och Lyckåsen, som har var sin fastighet. För att knyta samman fastigheterna finns ett grönstråk som sträcker sig genom områdets mitt och den övergripande karaktären i området är modernt lantligt med träfasader, sadeltak äppelträd och bärbuskar. Området anpassar sig till platsen genom mörkare färgval och bevarande av viktiga siktlinjer.

Uppdragsgivare

Skanska Boklok & Lyckåsen förvaltning

Innehåll

Flerbostadshus, radhus, parhus & villor

Plats

Bollebygd

Team

Jenny Olausson, Emma Löfblad & Johan Altenius

Uppdragsår

2019-pågående

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Exploatörsdriven detaljplan och gestaltningsförslag

Tvärsektioner genom området

18-101 Fjällastorp (4).jpg

AL Studio har på uppdrag av BoKlok och Lyckåsen tagit fram en idéskiss för utvecklandet av Fjällastorp i Bollebygd vilket utgör underlag som underlag för en exploatörsdriven detaljplaneprocess. Förslaget innehåller parhus, radhus och flerbostadshus som planerats in i den varierande topografin. Syftet med uppdraget var att skapa underlag för utveckling av området som tydligt förhåller sig till befintliga natur- och kulturvärden och som samtidigt erbjuder ett modernt boende.

Utvecklingen av platsen har tagit avstamp i den skyddade landskapsbilden och topografins förutsättningar där flertalet principer för hantering av nivåskillnader tagits fram. Strukturen är utformad för att främja bilfria miljöer och samlingsplatser. Ett centralt grönstråk kopplar samman områdena på var sida en befintlig stenmur, som överbryggas av en bred stätta, och främjar så väl omhändertagande av dagvatten som vistelse för boende och allmänhet.

Genom att möjliggöra rundkörning inom området underlättas framkomligheten för större fordon och vändytor undviks. Rundkörningen innebär att den stenmur som löper i nord-sydlig riktning mellan de två fastigheterna får en öppning. För att minimera ingreppet på stenmuren föreslås att gatan i denna del får en timglasutformning där endast en körbana samt gång- och cykelbana tillåts passera, vilket också bidrar med sänkta hastigheten inom området.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.