Detaljplaner

Arenaområdet i Kungälv

2022

AL Studio, 20-321, Dp Kastellegården, Kungälv (1).jpg

Ytterbyns idrottsplats i Kungälv ska genomgå en förvandling. Området utvecklas till ett fullfjädrat arenaområde med både sportanläggningar och service. Det nu lågmälda området kommer bli ett nytt landmärke som kommer att agera som nav för sportsammanhang i och omkring Kungälv. Platsen är tänkt att utvecklas för att främja en rad olika sporter, både lagsporter och individuella sporter. Strukturen i området är utformat för att bjuda in besökare och förbipasserande genom att funktionerna samlas kring ett centralt torg som sammanbinder byggnaderna. Visionen är att platsen ska fungera väl och vara inbjudande, både vid stora evenemang och på en helt vanlig grå torsdagseftermiddag.

Uppdragsgivare

Kungälvs kommun

Innehåll

Sport - och evenemangsområde

Plats

Kungälv

Uppdragsår

2022

Projekttyp

Detaljplan

220909 Kungälvs nya arenaområde, 3.jpg

Innehåll

AL Studio har utvecklat strukturen för området och studerat flöden och samband för att nyttja platsens fulla potential, både vad gäller de fysiska förutsättningarna och den framtida upplevelsen av platsen. Vi har inom ramen för arbetet arbetat ur ett övergripande perspektiv samtidigt som vi zoomat in för att skissa på så väl entrésituationer som fasadutformningar och planlösningar.

Placeringen av funktionerna på platsen har noggrant utretts för att samutnyttjande av lokalerna ska främja liv och rörelse över dygnets alla timmar men även för att kunna rymma en bredd av aktiviteter utöver idrottsklubbarnas dagliga verksamhet. Att området är aktivt under större delen av dygnet skapar möjligheter för fler medborgare att umgås och skapar trygghet i området.

Inom området ryms förutom fotbollsplaner, gym, bandy, ishall, konståkningshall, simhall och tennisplaner även ytor för skateboard, allmänidrott och lek. Utöver de behov av lokaler idrotterna kräver, som kansli och omklädningsrum, innefattar även området livsmedelsbutik, parkering, handel, café, restaurang, konferenslokaler och hotell/vandrarhemsverksamheter.

AL Studio, Dp Kastellegården, Volymstudie, Max byggrätter med verksamheter, 230208.jpg

Spännande och flexibel rumslighet

I evenemangsmiljöer är besöksflödena väldigt varierande vilket gör att rumsligheten behöver vara flexibel, lättöverskådlig och utformas i olika skalor. Arenatorget är en plats som ska kunna inrymma olika hockeylag, publikströmningar, bussar och lekande barn. Det är viktigt att miljön är dimensionerad så att stora grupper och fordon kan ta sig runt. Vid halvlek i en match, under ett träningsläger eller innan träning ska Arenatorget fungera som en förlängning av byggnadernas aktiviteter. Här ska det man kunna ha en samling, leka av sig eller bara ta lite frisk luft. Utomhusmiljön ska sträva efter att erbjuda något för alla. På så sätt befolkas platsen vilket skapar en trygg miljö i hela området. Det är därför viktigt att Arenatorget har små rumsligheter som inbjuder till att stanna och som delar in den stora skalan i mindre platser. I utomhusmiljön ska det finnas flera objekt som sticker och fångar intresse. Dessa kan beaktas som gatukonst och berika utomhusmiljön med de fyller också en funktion som platser att samlas vid när man har bestämt träff.

AL Studio, 20-321, Dp Kastellegården, Kungälv (2).jpg

Välkomnande entréer

För att området ska kännas som en självklar del av den omgivande stadsbilden har stor omsorg lagts vid byggnadernas utformning och placering. Aktiva fasader motverkar upplevelsen av baksidor på byggnader och byggnadernas form främjar goda siktlinjer till och inom området. Byggnadernas entréer ska vara enkla att urskilja på håll genom att dem tydligt urskiljer sig från byggnaden. När framkomligheten är sämre, som vid stora folksamlingar eller för den yngre besökaren så behöver det vara enkelt att hitta. Färg, materialval och form är därför en viktig komponent för områdets övergripande gestaltning. Överskådlighet är även en viktig komponent i att skapa en trygg miljö.

Framtidens stadsrum

Arenaområdet är en del av framtidens Kungälv som byggs för framtida behov som samtidigt tar hänsyn till ett trivsamt klimat. Arenaområdet är en stor satsning som kommer att berika Kungälv men även runtom i många år framöver. Därför behövs byggnader som både miljömässigt och gestaltningsmässigt håller måttet för framtidens Kungälv. Detta görs genom klimatsmarta materialval, materialval som kan stå länge och tål slitage. Utformningen ska vara tilltalande och bringa identitet men även vara något som känns stilrent. I området utformas hantering av dagvatten med stor omsorg. På så sätt kan de nya hårdgjorda ytorna i området kompenseras med något som är praktiskt och vackert att titta på som dessutom bidrar till ett trivsammare klimat i området.

Ett nytt grepp tas även om Marstrandsvängen som med sin nya utformning tar sikte mot framtidens Kungälv och representerar den typ av gatumiljö som på sikt kommer att bli allt vanligare. Att främja för gång- och cykeltrafik såväl som kollektivtrafik är en viktig del av platsens utformning. På så sätt stärks kopplingarna till närområdet vilket gör det möjligt för sportutövare att transportera sig på ett självständigt och klimatsmart sätt.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.