Detaljplaner, Dialoger, analyser & utredningar

Säteriet i Mölnlycke

2021

18-302 Dp Säteriet - Härryda (4).jpg

Bostadsområdet Säteriet uppfördes som en del av miljonprogrammet under slutet på 1960-talet och början på 1970-talet och ska nu förtätas med ca 300 bostäder. På uppdrag av det kommunala bostadsbolaget Förbo arbetar AL Studio med att driva detaljplanearbetet och ta fram relevanta handlingar. Planarbetet bedrivs som ett av de pilotprojekt för exploatörsdrivna detaljplaner som Härryda kommun tagit fram.

Uppdragsgivare

Förbo AB

Innehåll

Bostäder, verksamheter & förskola

Plats

Mölnlycke

Team

Ida Brogren & Jenny Olausson

Uppdragsår

2019-2021

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Detaljplan med exploatörsdriven planprocess

Plankarta

18-302 Dp Säteriet - Härryda.jpg

Härryda kommun arbetar med en ny form av planprocess där exploatörer leder och genomför planarbetet. Planarbetet i Säteriet är ett av tre pilotprojekt som bedrivs i kommunen. Som en del av den här processen har AL Studio upprättat planhandlingar, ansvarat för tidplan, bedömt behovet av och upphandlat relevanta utredningar samt övrigt underlag för detaljplanen. AL Studio har även ansvarat för avstämningar med kommunen. Detaljplanen vann laga kraft i november 2021.

Bostadsbebyggelsen i Säteriet är placerad i två större delområden öster och väster om Platåvägen. Den tillkommande bebyggelsen föreslås placeras på ytan mellan dessa områden och som idag till stor del består av parkeringsanläggningar och naturmark. Viktiga frågor i projektet har varit parkering och mobilitetsåtgärder samt att utforma stråk och kopplingar som länkar samman den tillkommande bebyggelsen med det befintliga bostadsområdet så att området upplevs som en helhet tillgänglig för alla.

Som en del av planhandlingarna har AL Studio även genomfört en medborgardialog med de boende i området. Under dialogen framfördes bl.a. önskemål om en gemensam mötesplats i området och att delar av naturmarken sparas. Förslag som har inarbetats i planarbetet genom tillskapande av ett gemensamt centrumkvarter samt att en befintlig naturyta bevaras för att nyttjas som förskolegård.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.