Tävling, markanvisning & parallella uppdrag, Strukturplaner & planprogram

Vattentornshöjden i Strängnäs

2019

19-106 Vattentornshöjden - Strängnäs (1).jpg

Vattentornshöjden har ett attraktivt läge nära Strängnäs station, fina naturmiljöer och stadens centrum, som lätt nås via Södertäljevägen som passerar genom området. Utmed vägen kan staden växa och förtätas så att vägen på sikt omvandlas till en attraktiv och trygg stadsgata. Närheten till den bitvis dramatiska naturen med stora tallar, branter, dalgångar och utsiktsplatser skapar en spänning och stora kvaliteter för ett attraktivt boende.

Uppdragsgivare

Strängnäs Kommun

Innehåll

Flerbostadshus, radhus, verksamheter & centrum

Plats

Strängnäs

Team

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Erika Fransson, Emelie Göransson & Anders Johansson

Uppdragsår

2019

Dokument

Projektblad

Projekttyp

Parallellt uppdrag för stadsplan & gestaltningsförlag

19-106 Vattentornshöjden - Strängnäs (3).jpg
19-106 Vattentornshöjden - Strängnäs (7).png

AL Studio har på uppdrag av Strängnäs kommun tagit fram en stadsplan med förslag till bebyggelsekaraktär och gestaltning som underlag för ett kommande detaljplanearbete. Förslaget innehåller 550-600 lägenheter, 19 radhus och ca 16 000 kvm kontor och service.

Syftet med arkitektuppdraget var att inhämta inspiration och idéer samt förslag på lämplig exploateringsgrad och struktur för området. Vattentornshöjden är en viktig plats för kommunen som med sitt stationsnära läge strategiskt kan bidra till kommunens tillväxt, attraktivitet samt långsiktig hållbar utveckling med möjlighet till kollektivt resande. Särskilt viktiga frågor i arbetet har varit att utforma en bebyggelse med en egen identitet som kopplar an till den befintliga kontexten och som skapar förutsättningar för långsiktigt hållbar utveckling där männsikor vill bo, arbeta och vistas.

Vy över entrén till området

19-106 Vattentornshöjden - Strängnäs (2).jpg
Ett förslag utifrån platsens förutsättningar

Platsen är starkt kuperad och omgiven av befintlig bebyggelse och infrastruktur samt innehåller naturvärden. Området omfattas av en FÖP och berörs av kommunens grönplan, vilka har beaktats i utformningen av den nya stadsplanen. Andra frågor som berör området är bl.a. buller, risk och vibration vilket haft viss påverkan på utformning av struktur och bebyggelse.

Förslaget har sammanställts och presenterats i form av situationsplan, detaljerad studie av delområde, perspektiv, 3D-modell, gatusektioner, temakartor och principfigurer samt fotomontage. Förslaget har även beskrivits i text avseende bl a trafik och parkering, planstruktur, hustyper och karaktärer, grönstruktur, hållbarhetsfrågor och exploatering (antal bostäder, BTA av olika användningar, parkeringsbehov samt parkeringslösningar).

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.