Strukturplaner & planprogram, Landskap & infrastruktur, Kvalitets-& gestaltningsprogram

Torvemyr i Lysekil

2023

AL Studio, 22-110, Torvemyr, Lysekil (1).jpg

Torvemyr präglas av berg i dagen, vackra höjder och grönska. Området som ligger öster om Grundsund på södra Skaftö är ett område som utvecklas till bostadsområde i samband med naturen. Den tillkommande bebyggelsen är anpassad till den kuperade terrängen och naturen tar plats så väl runt om som mellan byggnaderna för att skapa ett område för så väl de boende som allmänheten. Tillkommande verksamheter, lekplats och stigar uppmanar till utforskande lek och möten mellan så väl barn som vuxna.

Uppdragsgivare

Lyskils kommun

Innehåll

Flerbostadshus, radhus, villor och möjlighet till verksamheter.

Plats

Lysekil

Team

Claudia Lozano Altenius, Johan Altenius, Emmelie Gustavsson, Catrin Frick, Emma Löfblad & Johanna Malmgren

Uppdragsår

2022-2023

Projekttyp

Projektledning, gestaltningsförslag och hållbarhetsarbete

AL Studio, 22-110, Torvemyr, Lysekil (2).jpg
AL Studio,Torvemyr 2, Ortofoto med markör.png

Lysekils kommun gav oss på AL Studio i uppdrag att projektleda arbetet, ta fram ett gestaltningsförslag och genom arbetet med ett förslaget utforma en genomförande process med stark hållbarhetsprofil och med fokus på bostäder och tomter av varierad kostnadsnivå och god kvalitet. Framarbetat förslag ligger nu till grund för en kommande markanvisning.

Projektet delades in i två delar där den första delen innefattade platsanalys och målformulering som satte ramarna för exploateringsförslaget. Den först delen resulterade i ett inriktningsbeslut som låg till grund för nästa del av projektet.

Del två av utvecklingen av området tar avstamp i tidigare högt satta mål. Dessa är uppdelade i 2 projektmål och 13 effektmål. Projektmålen uppger att 25-50 attraktiva helårsboenden ska tillskapas och att plats för verksamhet, handel eller hantverk ska möjliggöras. Effektmålen behandlar social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet.

AL Studio, 22-110, Torvemyr, Lysekil (3), Justerad bakgrundsfärg.jpg

Effektmålen för social hållbarhet behandlar bland annat hur naturområdet tas i anspråk för att efter exploatering främja allmänhetens tillgång genom en exempelvis anläggandet av nya stigar och en platsanpassad lekplats. Den ekonomiska hållbarheten berör genom exempelvis mål om olika boendeformer som förmedlas genom bland annat tomtkö och markanvisning . Den ekologiska hållbarheten har mål som behandlar bland annat husens placering i naturen för att undvika sprängning av skärgårdslandskapet och tomternas utformning för att låta naturen flyta fritt mellan husen. Även mål som behandlar uppvärmning och materialval påverkar exploateringens utformning och påverkan.

Utvecklingen av Torvemyr innefattar ett väl genomarbetat gestaltningsförslag som svarar på högt uppsatta mål. Dessutom omfattar uppdraget en process för kommunens framtida utveckling av fler områden med tydliga effektmål. Projektets kvarvarande faser så som markanvisning och projektering har i och med del ett och två tydliga grunder som underlag och vägledning för deras arbete och kravställning.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.