Detaljplaner, Strukturplaner & planprogram

Torpa-Sjöbo i Borås

2020

16-304 Torpa-Sjöbo-Tosseryd - Borås (3).jpg

Borås växer längs Öresjö och efterfrågan på bostäder är stor. Med målet att skapa ett naturnära område med hög arkitektonisk nivå där viktiga naturvärden och lämningar bevaras och utvecklas har Borås Stad med hjälp av AL Studio tagit ett samlat grepp om platsen. I en iterativ process har vision och riktlinjer tagits fram följt av parallella skissuppdrag för att utveckla förslag till bebyggelse och landskap utifrån platsens förutsättningar.

Uppdragsgivare

Borås stad

Innehåll

Bostäder, förskola och centrumverksamhet

Plats

Borås

Uppdragsår

2020

Projekttyp

Detaljplan och strukturplan

16-304 Torpa-Sjöbo-Tosseryd - Borås (2).jpg

Området är beläget norr om Borås centrum, sydväst om samhället Torpa-Sjöbo. Detaljplanen möjliggör för att upp till ca 430 bostäder kan uppföras i området med en blandning av flerbostadshus, radhus och parhus samt enstaka villor. Inom planområdets föreslås även en mindre centrumpunkt med möjlighet till lokaler i bottenvåningarna. Syftet är också att möjliggöra en ny angöringsväg för gång, cykel och buss genom området till samhället Torpa-Sjöbo. Naturområdet i södra delen av planområdet syftar till att säkerställa den i grönområdesplanen utpekade spridningskorridoren för djur och växter. Den huvudsakliga utmaningen med planen var att utreda och väga platsens stora naturvärden och kuperade förutsättningar mot en lämplig exploateringsgrad och karaktär samt bemöta det stora antalet kringboende och deras åsikter.

AL Studio har i nära samarbete med kommunen utformat och lett en bred process tillsammans med fyra olika arkitektkontor, byggaktör och kommun. Syftet med den breda gruppen var främst att stimulera till arkitektonisk variation och hög kvalitet för att få mer samlad kunskap och erfarenhet in i projektet. Ledorden för den gemensamma och värdeskapande iterativa processen har varit samarbeta, våga testa, söka kunskap, dela med sig av kunskap, utvärdera och ompröva. Genom gemensamma workshop- och mötesserier utarbetades en gemensam och övergripande vision och riktlinjer. Utifrån detta arbete vidareutvecklades strukturplanen som legat till grund för kvalitetsprogrammet och detaljplanen.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.