Strukturplaner & planprogram

Skattegårdsvägen

2022

230203 Exploateringsförslag utmed Skattegårdsvägen (2).png

Skattegårdsvägen med omgivning ingår i planprogram Tynnered som bl a innebär att omvandla gatan till stadsgata. Stadsomvandlingen utgör en del i en långsiktig strategi för staden om att komplettera stadsdelen med ett mer varierat bostadsutbud genom att bygga på redan ianspråktagna ytor. Genom förslaget kan ett stort antal bostäder tillföras på ytor som idag upptas av parkering. En tryggare och trivsammare gata för fotgängare och cyklister samt förstärkt kollektivtrafik kan samtidigt skapas och Smycketorget kan förtätas och omdanas till att bli en attraktiv och trygg mötesplats med service.

Uppdragsgivare

Göteborgs stad

Innehåll

Bostäder, förskola och handel

Plats

Göteborg

Uppdragsår

2022

Projekttyp

Strukturplaner och husbyggnad

230203 Exploateringsförslag utmed Skattegårdsvägen (3).png
21-101-12 Skattegårdsvägen - Göteborg (3).jpg

Göteborgs stad äger marken som idag upplåts med tomträtt för parkeringsändamål. I syfte att ansöka om planbesked och pröva utvecklingen i detaljplan inför markanvisning, har en exploateringsstudie tagits fram för att utreda lämplig och genomförbar bebyggelseutformning, innehåll och exploateringsgrad samt utveckla en möjlig struktur och karaktär för hela området. Utmed Skattegårdsvägen tillskapas viktiga mötesplatser och offentliga rum i syfte att stärka stadsdelens identitet och dragningskraft. Lokaler i attraktiva lägen skapar möjligheter för service och fler arbetsplatser i området. Skattegårdsvägen kompletteras även med ett tätare nätverk av tvärgator vilket stärker kopplingarna mellan viktiga målpunkter inom området. Otrygga gång- och cykeltunnlar under Skattegårdsvägen byggs bort i syfte att öka trygghetskänslan.

Förslaget innehåller cirka 410 bostäder fördelat på 15 radhus och cirka 395 lägenheter, en förskola om 6 avdelningar och ca 4400 kvm lokaler för t ex närservice och café etc. Därutöver föreslås även komplementbyggnader på gårdar och garage i flera plan under kvarteren. Det befintliga Smycketorget ges en ny utformning med butiker i bottenplan och parkeringsplatser under mark som nås från Skattegårdsvägen. Ett utvecklat och förtätat torg knyter ömse sidor om Skattegårdsvägen samman mer änidag och bildar en samplingspunkt i stadsdelen för invånarna.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.