Tävling, markanvisning & parallella uppdrag, Husbyggnad

Sisjödals äldreboende i Göteborg

2018

17-201 Äldreboende Sisjövägen - Göteborg (1).jpg

En omfattande stadsutveckling pågår i Sisjöns handels-/industriområde. Området var vid tidpunkten för uppdraget i stort sett obebyggt men markarbeten och utbyggnad av gator och infrastruktur hade påbörjats för att ge plats till den framtida blandstaden. Markanvisningen, som utlystes av fastighetskontoret i Göteborg, innefattade en del av ett större utbyggnadsområde som enligt gällande detaljplan kan komma att innehålla ca 600 bostäder. En viktig utgångspunkt i markanvisningen är behovet av att bygga fler bostäder för äldre och att utforma ett förslag med stark hänsyn till topografin och den omgivande kontexten.

Uppdragsgivare

Astagården och Dawasta Omsorgsbostäder AB

Innehåll

Äldrebostäder, centrumlokaler & yttre miljö

Plats

Göteborg

Team

Johan Altenius, Claudia Lozano Altenius, Jenny Olausson & Emma Löfblad

Uppdragsår

2017-2018

Projekttyp

Vinnande Markanvisningsförslag

Vy inifrån de gemensamma utrymmena i äldreboendet

17-201 Äldreboende Sisjövägen - Göteborg (2).jpg

AL Studio har i nära samverkan med Dawasta och Astagården tagit fram ett förslag till framtidens äldreboende i Sisjön i Göteborg. Förslaget inrymmer ca 80 lägenheter, varav 4 för studenter eller besökare, och innebär ett modernt och kvalitativt boende med utåtriktade kommersiella lokaler i bottenvåningen och en mångfunktionell utemiljö för boende och besökare. Förslaget utgår från en idé om ökad gemenskap för äldre där arkitektur, landskap och teknik skapar trygghet, livskvalitet, självständighet, aktivitet och möten mellan människor. Fokus är att skapa en estetiskt tilltalande och optimerad lösning utifrån platsens kvaliteter och utifrån målsättningen att boendet ska vara hållbart, innovativt och socialt.

Byggnadens disposition medger en rymlig och rationell lösning med bra utrymmen för hela anläggningen samtidigt som en varierad stadsbild skapas med siktlinjer mellan byggnadskropparna. Med sin placering utmed Sisjövägen och välkomnande utformning blir byggnaden och platsen en attraktiv port till den nya stadsdelen Sisjödal.

Situationsplan

AL Studio, 17-201, Äldreboene Sisjövägen, Situationsplan färg.png

Byggnadens disposition medger en rymlig och rationell lösning med bra utrymmen för hela anläggningen samtidigt som en varierad stadsbild skapas med siktlinjer mellan byggnadskropparna. Med sin placering utmed Sisjövägen och välkomnande utformning blir byggnaden och platsen en attraktiv port till den nya stadsdelen Sisjödal.

Miljöansvar och hållbarhet i fokus

Förslaget utvecklades i enlighet med kraven i Göteborgs stads program för miljöanpassat byggande. Byggnaden är utformad med stark tonvikt på platsens topografiska förutsättningar och har målsättningen att skapa ett boende som ligger i framkant inom hållbarhet, ekologi och energieffektivitet. Viktiga punkter i utformningen av förslaget är bl.a. användning av robusta och miljövänliga material, certifiering enligt Miljöbyggnad silver, minskad energiförbrukning och avfallsmängder, välisolerat klimatskal, uppvärmning med bergvärme, användning av både regn- och dagvatten till husets bevattningssystem för terrasser och trädgård, gröna fasader och odlingsytor, attraktiva gröna offentliga ytor, biotoper, närvarostyrd belysning, solceller på taket mm. Förslaget utformades utifrån gällande detaljplan och med hänsyn till planerad infrastruktur genom tomten.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.