Detaljplaner

Lisebergs utvidgning i Göteborg

2020

14-302 Liseberg - Göteborg (1).jpg

Lisebergs nöjespark öppnade i samband med Göteborgs jubileumsutställning 1923. Med ca 35 åk- och upplevelseattraktioner inbäddade i ett grönskande parkområde, ett flertal restauranger, spelhallar mm samt underhållning på flera scener, utgör Liseberg en av Sveriges största turistattraktioner. Inför stadens 400-årsjubileum planerar nöjesparken att utöka verksamheten med ett nytt hotell och vattenland direkt söder om den befintliga parken.

Uppdragsgivare

Göteborgs stad

Innehåll

Hotell, nöjespark, vattenland & besöksanläggningar

Plats

Göteborg

Uppdragsår

2015-2020

Projekttyp

Detaljplan

Två detaljplaner

AL Studio har tagit fram två detaljplaner som möjliggör för en stadsmässig utveckling av evenemangsstaden söder om Liseberg utmed Mölndalsåns dalgång. I den första etappen, väster om Mölndalsån, möjliggörs ett hotell och en badanläggning om totalt ca 80 000 m² BTA. Området angränsar till Mölndalsvägen som är en betydelsefull stadsgata med starka gång- och cykelflöden. Genom att styra innehållet i bottenvåningarna och arbeta för en omsorgsfull utformning av fasaderna skapas en attraktiv offentlig miljö längs Mölndalsvägen.

I etapp två öster om Mölndalsån möjliggörs en långsiktig utvidgning av Lisebergs verksamhet med lagerlokaler, nöjespark, hotell och besöksverksamhet. Här planerar även Volvo för ett upplevelsecenter och landmärke, World of Volvo. I området finns även kulturhistoriskt intressanta Rundqvists tryckeri som bevaras och ges möjlighet att utvecklas med exempelvis museum och hotell.

I båda planerna har ett viktigt mål varit att förbättra vattenkvaliteten i Mölndalsån genom etablering av ekologiskt funktionella kantzoner, dels utifrån den s.k. Weserdomen och dels för att skapa ett rekreationsstråk utmed ån.

På grund av närhet till E6, Mölndalsvägen och järnväg är området utsatt för störningar i form av luftföroreningar och risker med transporter av farligt gods och även risk för översvämning av Mölndalsån. Andra viktiga frågor i arbetet är sociala konsekvenser, naturmiljö i Mölndalsån utifrån den sk Weserdomen, dagvattenhantering, teknisk försörjning, angöringstrafik m.m.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.