Projekt

Torvemyr & Norra Tronebacken

2023-09-13

Ny exploatering på natursköna platser

AL Studio har tillsammans med Lysekils kommun arbetat med gestaltningsförslag för två exploateringsprojekt med högt ställda ambitioner inom hållbar gestaltad livsmiljö. Tillsammans med Lysekils kommun arbetade vi metodiskt med effektmål med stort fokus på klimatanpassning och biologisk mångfald.

Gestaltningsförslagen har utformats med utgångspunkt i hållbar gestaltad livsmiljö och ekosystemtjänster. Det innebär att utformning av allmän plats har fått stort fokus i projektet. För att främja den biologiska mångfalden och bidra till bra lokalklimat och boendemiljö i Tronebacken används grönytefaktor, som ett sätt att säkerställa gröna ytor inom kvartersmark. Här föreslås en faktor på 0,7 vara lämplig inom flerbostads- och radhusområden, det vill säga de områden som ska markanvisas.

AL Studio, 22-111, Tronebacken, Lysekil (1).jpg

De effektmål som präglat arbetet innebär bland annat:

  • Terränganpassning där detaljplanen tillåter och att bevara och förstärka vegetationen.

  • Gestaltade gemensamma rum med fokus på klimatanpassning och biologisk mångfald.

  • Tillgängliga promenadstråk inom naturmarken som förbinds med omgivningen.

  • Dagvattendammar som utformas till våtmarker med öppen dagvattenhantering genom gräsklädda diken.

  • Bevarad naturmark mellan bebyggelseområdena och träd, klipphällar och ängsytor inom kvartersmarken.

Båda projektet kommer framöver att markanvisas – håll utkik! Läs också mer om hållbarhetsarbetet i projekten och ta del av respektive projekt genom knappen nedan!

Upptäck Torvemyr och Norra Tronebacken

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.