Projekt

Strukturplan för ny stadsdel och skolområde

2022-06-02

I Dergårdsområdet i centrala Lerum finns idag flera skolbyggnader, teater, bibliotek, park med trädalléer och idrottsarena. Här ska en ny del av centrum växa fram. Närheten till Säveån i kombination med bevarande av grönska skapar förutsättningar för en attraktiv stadspark som knyter ihop Dergården men Lerums centrumkärna.

Den befintliga gymnasieskolan på platsen har fått sättningar och det finns ett angeläget behov att ersätta den mot en ny. För att identifiera den bästa möjliga platsen för nya skollokaler har AL Studio på uppdrag av Lerums kommun tagit fram förslag på en strukturplan för hela området. En viktig aspekt var att möjliggöra att skolverksamheten kan fortsätta bedrivas under utbyggnadsperioden samt att kunna tillgodose en utökad skolverksamhet i framtiden. Den nya stadsdelen innehåller, utöver gymnasieskola, även bostäder, centrumverksamheter, park och plats för kulturhus. I Dergårdsområdet finns känslig naturmiljö, komplicerad geoteknik, strandskydd och kulturhistoriskt intressanta byggnader som behöver beaktas.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.