Projekt

Ett tydligt och livligt stadsrum till Brunnsbo

2022-06-10

Brunnsbo är ett strategiskt område för utvecklingen av stadsdelen Backa och är utpekat som framtida omvandlingsstråk i Göteborgs översiktsplan. På uppdrag av Fastighetskontoret har AL Studios studerat möjligheterna att tillskapa och utveckla fler bostäder som kan ligga till grund för en tidig översiktlig exploateringskalkyl och vidare studier av områdets och gatornas utveckling.

Litteraturgatan är den huvudgata som knyter samman och kopplar Backa till Göteborgs centrala delar. Förslagets mål är att Litteraturgatan ska upplevas som ett tydligt och livligt stadsrum, därför är det viktigt och önskvärt att vid en omdaning bryta upp och skapa större variation i gaturummet. Förslaget fokuserar även på att möta intilliggande naturområden på ett bra sätt. Bebyggelse nära gatan ger ett definierat gaturum och skapar tydligare platsbildningar. Dessutom har möjligheterna för gångtrafikanter och cyklister fått fokus, för att området ska få den stadsmässighet som eftersträvas i översiktsplanen.

Projektområdet är uppdelat i tre delar: Norr, Mitten och Söder. I norra delen föreslås ett flerbostadshus, som tillsammans med det befintliga Folkets Hus skapar ett nytt torg, och ett L-format flerbostadshus på en i dagsläget oanvänd infillyta. I den mellersta delen finns radhusbebyggelse samt tre olika förslag för placering av omkringliggande bebyggelse och en vändslinga för spårvagn. Den södra delen omfattar radhus och flerbostadshus parallellt med Litteraturgatan, vilket skapar en naturlig koppling mellan befintliga villor och lamellhus vilket samtidigt ger ett förbättrat gaturum.

Håll dig uppdaterad

Genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev håller du dig uppdaterad om spännande projekt, lediga jobb och andra uppdateringar om vad som har hänt i vår studio i Göteborg.