Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Om oss

AL Studio är ett arkitektkontor i Göteborg som grundades 2013 av Johan Altenius med målsättningen att vara en av branschens mest kvalitativa tjänsteleverantörer inom området stadsplanering. Vi har idag uppdrag över hela Sverige inom stadsplanering och gestaltning, fastighetsutveckling och husbyggnadsprojekt i tidiga skeden samt med projektledning och visualisering/visionsprocesser.Vi åtar oss uppdrag för både privata och offentliga beställare och vi jobbar i planprocessens alla skeden och skalor, från vision och strategi till genomförande.

Metoder

Vi har en stark förankring i den kommunala planeringen kombinerat med ett framåtblickande arkitektoniskt och målstyrt förhållningssätt. Detta innebär bl a att vi grundligt analyserar platsen eller objektets förutsättningar och sätter oss in i rådande planeringssituation och projektmål, för att säkerställa framdrift, genomförande, hög måluppfyllelse och en långsiktigt hållbar utveckling och process. I projektets och platsens utmaningar söker vi möjligheterna och det identitetsskapande angreppssätten kring vilka vi formar visioner och förslag. Vår gedigna erfarenhet som arkitekter, stadsplanerare och projektledare innebär att vi har stor vana vid att sammanväga olika intressen, göra kvalificerade bedömningar, belysa konsekvenser och hitta utvecklingsmöjligheter. Vi har stor vana vid att samarbeta med andra kunskapsområden och intressenter och vi har ett brett kontaktnät och utvecklade samverkansformer.

Kvalitet och miljö

Företaget arbetar utifrån ett kvalitets- och miljölednings-system uppbyggt i enlighet med ISO 9001 och 14001. Förbättringar och revideringar av systemet, som följd av kundenkäter och erfarenhetsåterföring, egenkontroller och verksamhetsförändringar mm genomförs kontinuerligt.

Kvalitets- och miljöpolicy

Vi ska bidra till ett hållbart samhällsbyggande med god arkitektur genom kvalificerat arkitektarbete avseende såväl arbetsprocessen som resultatet i form av handlingar och det byggda. Detta innebär att vi genom väl utvecklade rutiner och mål för verksamheten samt hög kompetensnivå ständigt ska sträva efter att uppfylla våra kvalitets- och miljömål tillsammans med kunden.

Kundfokus

Kundens behov, krav och förväntningar är grundbultar i vårt arbete. Att därutöver uttolka och framställa de behov som inte är uttalade ser vi dessutom som en viktig del i vår uppgift. Sammantaget är det av yttersta vikt för vår verksamhet att våra kunder är nöjda och att genomfört arbete motsvarar eller överträffar kundens förväntan.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio