Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

Johan Altenius

VD, Planeringsarkitekt

johan.altenius(at)alstudio.se

tfn 0709-955251

Johan Altenius

VD, Planeringsarkitekt FPR/MSA

Johan är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och University of Sydney och har varit verksam arkitekt sedan 2002. Som ansvarig arkitekt och projektledare har Johan en mycket stor och varierad erfarenhet av att driva och utarbeta stadsbyggnadsstrategier, utbyggnadsförslag och idéskisser i tidiga skeden samt bl a programstudier, detaljplaner, gestaltningsprogram och fördjupade översiktsplaner. Johan har stor erfarenhet av att hantera komplexa stadsbyggnadsuppgifter i centrala lägen där många olika intressen ska samspela till en hållbar och väl gestaltad miljö, med rollen att skissa fram förslag och komplexa stadsplanestrukturer, rumslig utformning och olika trafiklösningar. Andra kompetens- och erfarenhetsområden inbegriper organisations- och processutvecklingsfrågor och att hantera markanvändningsprövningar och exploaterings­strategier i tidiga skeden. På AL Studio är han VD, ägare samt kvalitets- och miljöansvarig.

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio