Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Kvalitetsprogram Kanalkvarteren i Täby

VIsion, bebyggelseförslag och kvalitetsprogram

Uppdragsgivare:

Täby kommun

Plats:

Arninge-Ullna i Täby

Uppdragsår:

2019-2020

Projekttyp:

Kvalitetsprogram

Innehåll:

Bostäder, förskola och handel

Projektteam:

Johan Altenius och Anders Johansson

Projektblad »

Området Arninge-Ullna är inne i en stor utvecklingsfas och kommer att utgöra en regionkärna i form av en funktionsintegrerad stadsdel med en blandning avhandel, verksamheter, bostäder och rekreation i närhet till en en ny pendeltågstation. Vid Ullna sjöns strand planeras Kanalkvarteren med sammanhållen kvartersstruktur som öppnar upp sig mot skog och parkområden.

Arbetet med Kanalkvarteren bygger vidare på AL Studios arbete med Ullna park och binder samman de olika områdena inom Ullna-Arninge. Stranden utvecklas till en stadsdelspark som bildar ett rekreativt stråk från Arninge golfbana till Ullna park. Från Ullnavägen ner mot sjön iordningsställs en kanal med bostäder och småskaliga verksamheter, kaféer och vistelseytor på båda sidor. Befintlig service och närhet till såväl kommunikationer som natur- och kulturmiljö ger godaförutsättningar för utveckling. Fullt utbyggt kan området innehålla minst 3 000 - 4 000 nya bostäder i tidsperspektivet 2050.

Kvalitetsprogram för hållbar utveckling

Syftet med kvalitetsprogrammet har varit att säkerställa en kvalitativ och hållbar utveckling av Kanalkvarteren utifrån gällande detaljplan. Kvalitetsprogrammet konkretiserar planen och föreslår en bebyggelsestruktur samt möjlig utformning, karaktär och kvalitetsnivå. Programmet kan därmed vara ett underlag och stöd vid en kommande markanvisning och användas som krav eller rekommendationer tillsammans med kommunens andra styrande riktlinjer och policys.

Stadsbyggande med karaktär

Strukturen delas i i karaktärsområden för att skapa variation, identitet och för att möta varje plats försutsättningar. På så vis får delar av området urbana stråk med stadsmässighet och tydliga kvartersbildningar med en inbördes variation i material, färg och fasadgestaltning. Vid Strandkanten öppnar stadsstukturen upp sig mot Ullnasjön för att möjliggöra mer utblickar och skapa en mjukare övergång mellan bebyggelsen och grönskan.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio