Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Norra Västerport i Varberg

Förutsättningar, intressentanalys, omvärldsbevakning och processbeskrivning

Uppdragsgivare:

Varbergs kommun

Plats:

Västerport i Varbergs centrum/hamn

Uppdragsår:

2019-20

Projekttyp:

Planeringsförutsättningar och processbeskrivning

Innehåll:

Utredningsområde

Projektteam:

Anders Johansson, Johan Altenius, Isabella Bergh

Projektblad »

Västerport utgör ett stort stadsutvecklingsprojekt i centrala Varberg där hamnområde och industrimark ska ge plats för en ny stadsdel i direkt anslutning till Varbergs centrum. För den norra delen av Västerport gjort en utvecklingsstudie som beskriver områdets potential och framtida möjligheter.

I Varberg pågår två stora infrastrukturella projekt. Varbergstunneln ger möjlighet för stationsområdet att utvecklas och starkare knyta an till staden samtidigt som hamnens utveckling västerut ger plats för stadsutveckling i havsnära läge. Med den nya tågstationen kan Västerport utvecklas i direkt anslutning till stationens pendlingsmöjligheter.

Planerna för Norra Västerport är inte lika utvecklade som för den södra delen. Den norra delen delar mycket ut av områdets kvaliteter samtidigt som närheten till fågeldestinationen Getterön är mer påtaglig. Planeringsförutsättningarna kompliceras av närheten till hamnen, avloppsreningsverk och fjärrvärmeverk samtidigt som den översiktliga planeringen inte gjort saknar tydliga ställningsstagaden för Norra Västerport.

Stadsdel med stor potential

Utvecklingsstudien innebar en inventering av kommunens planeringsdokument, tekniska utredningar och platsens förutsättningar. Slutsatsen blev att området har större potential att utvecklas till en attraktiv stadsdel än vad som tidigare hade beskrivits. Samtidigt gjordes en analys av insamlade synpunkter från kommunens förvaltningar och bolag för att klargöra motsättningar och gemensamma nämnare. De berörda aktörerna hade mycket olika intressen i området och visade ett brett spektrum av framtidsbilder för hur området bör utvecklas.

Omvärldsbevakning

För att sätta området i sitt sammanhang studerades andra områden och utvecklingsprocesser i andra städer med liknande förutsättningar. Norra Västerport har med sitt öppna planeringsläge och attraktiva läge möjligheter att ta inspiration från flera framgångsrika stadsutvecklingsprojekt i Europa. Området har behov av en öppen och transparant process där det finns flexibilitet för framtiden och lokala aktörers visioner tas omhand.

Gemensam processbild

I projektet togs en gemensam processbild fram som innebär att olika utvecklingsmöjligheter studeras och konsekvensbeskrivs i dialog med berörda aktörer innan de avgörande besluten kring områdets utveckling fattas. Genom alternativstudier kan en tydlig bild kommuniceras kring omvandlingsprocessen och hur den förändrar stadsdelen.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio