Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Stigberget-Fiskhamnsmotet

Skissförslag för stadsutveckling, fördjupning av ÖP

Uppdragsgivare:

Göteborgs Stad

Plats:

Stigberget i Göteborg

Uppdragsår:

2017-18

Projekttyp:

Förstudie, analys

Innehåll:

Broförbindelse, spårväg, blandad stadsbebyggelse

Projektteam:

Johan Altenius, Ida Brogren, Jenny Olausson

Samarbetspartner:

Trivector

Projektblad »

En omfattande stadsutveckling pågår i centrala delarna av Göteborg genom projekt Älvstaden som innebär ett helhetsgrepp kring centralt och älvnära hamn- och förtätningsområden. Den övergripande visionen är att ”hela staden, möta vattnet och stärka kärnan” och viktiga mål för staden är bl a att tillskapa många ny bostäder i en blandad stadsbebyggelse, bygga ut och stärka kollektivtrafikresandet, skapa attraktiva offentliga rum och skapa fler förbindelsemöjligheter över Göta älv.

Ny förbindelser över älven och förtätning

AL Studios uppdrag har varit att ta fram skissförslag för stadsutveckling kring anslutningen Stigberget/Fiskhamnsmotet och vidare i tunnel till Linnéplatsen. Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret med AL Studio som skissande konsult.

I gällande översiktsplan finns Lindholmsförbindelsen med som ett utredningsområde, vilken är en planerad kollektivtrafikförbindelse, bro eller tunnel över/under Göta Älv från Lindholmen till Stigberget och vidare i en tunnel till Linnéplatsen.

Skissförslagen ska beskriva anslutningen bro/tunnel - bebyggelse och tydligt visa hur stadsmiljön samspelar med infrastrukturen och tvärtom. Skissförslagen kommer att vara utgångspunkt för det fortsatta arbetet med Fördjupning av Översiktsplan för centrala Göteborg.

Arbetet har bedrivits i en projektgrupp bestående av Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret med AL Studio som skissande konsult. Trivector har bistått som underkonsult med trafikexpertis.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio