Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Stadsutveckling Ullna Park i Täby

Vision, strukturplan och kvalitetsprogram

Uppdragsgivare:

Täby kommun

Plats:

Ullna Park i Täby

Uppdragsår:

2015-2019

Projekttyp:

Vision, strukturplan och kvalitetsprogram

Innehåll:

Bostäder, verksamhet och skidanläggning

Projektteam:

Johan Altenius och Anders Johansson

Samarbetspartner:

Mareld Landskapsarkitekter

Projektblad »

En omfattande stadsutveckling pågår i Täby kommun i Arninge-Ullna som ska utvecklas till en ny regionkärna. I kommunens översiktsplan pekas området ut som ett större förändringsområde i form av en funktionsintegrerad stadsdel med en blandning av handel, verksamheter, bostäder och rekreation i anslutning till en ny kollektivtrafikplats längs Roslagsbanan i Arninge.

För att i ett tidigt skede säkerställa en kvalitativ och hållbar utveckling av området Ullna park i nordöstra delen av Arninge-Ullna, har kommunen med stöd av och i nära samarbete med AL Studio utarbetat ett mål- och visionsprogram och en strukturplan för området. Syftet med planen är att ligga till grund för kommande detaljplanering och markanvisningar och innebär en varierad bebyggelse med stor hänsyn till befintlig naturmiljö. Inom planen föreslås ca 500 bostäder, centrum och servicefunktioner samt skid- och aktivitetsanläggningar – allt mitt i eller med naturen runt knuten.

Hållbar utveckling i Ullna Park

Strukturplan har utvecklats för området mot bakgrund av kommunens utvecklingsplaner och hållbarhetsmål för hela Arninge-Ullna. Strukturen är utformad med stark tonvikt på platsens topografiska förutsättningar, målsättningen om att knyta ihop området med sin omgivning samt och de natur- och kulturvärden som har identifierats genom olika utredningar och inventeringar eller som kan utvecklas över tid. En viktig utgångspunkt har också varit att möjliggöra många nya bostäder av varierad karaktär som kan ligga sida vid sida med en framväxande verksamhet.

Strukturplanen syftar främst till att definiera ramarna för det fortsatta arbetet och ligga till grund för en indelning i olika karaktärsområden för vilka kvaliteter och riktlinjer definieras. Strukturplanen visar samtidigt en möjlig utformning av området för att pröva och illustrera ungefärlig exploateringsgrad, byggnadstypologier, fördelning av kvartersmark och allmän platsmark etc.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio