Om oss      Tjänster      Projekt      Nyheter      Kontakt

AL STUDIO

F ö l j   o s s    p å

Dag Hammarskjölds Boulevard

Från trafikbarriär till stadsgata

Uppdragsgivare:

Göteborgs stad

Plats:

Göteborg

Uppdragsår:

2013 och 2015-2016

Projekttyp:

Förstudie och visualisering

Innehåll:

Prövning av möjlighet att omvandla Dag Hammarskjöldsleden, inklusive nya trafiklösningar, gatumiljöer, exploateringsvolymer och bebyggelse

Projektteam:

Johan Altenius, Helena Rengemo och Anders Johansson

Projektblad »

En omfattande förstudie på uppdrag av Göteborgs stad att undersöka möjligheten att omvandla en av stadens största infartsleder till en stadsboulevard. Inom förstudien prövas möjligheterna att förtäta längs nuvarande trafikled, förändra trafikprinciperna och skapa nya gatumiljöer samt bebyggelsestrukturer som kan komplettera och skapa nya kvaliteter och entréer till staden. Alla förslag har skissats på, analyserats och till sist har visualiseringar gjorts för att visa på möjligheterna som ges vid en eventuell framtida förvandling och hur den initialt skulle kunna genomföras.

Mer rum för människor

Göteborg växer och behöver förtätas och ges ännu fler kvaliteter. I den utvecklingen krävs nytänkande för att kunna bättre utnyttja den plats som finns till godo i staden. Istället för stora trafikleder och ytor hängivna åt enbart motortrafik från 60- och 70-talets stadsplaneidéer måste mer plats ges till människor och hållbara transportmedel. Därför föreslås en omfattande förändring av Dag Hammarskjöldsleden från trafikled till stadsboulevard.

”En boulevard är en stor trädförsedd försedd huvudgata

för alla trafikslag, kantad med stadsbebyggelse

med attraktiv promenad- och cykelmiljö. En

boulevard har korsningar i plan och bottenvåningarnas

verksamheter vänder sig till allmänheten.”

(Ur Projektdirektiv Dag Hammarskjölds Boulevard, 2015-09-30)

Frigjorda ytor ger plats för förbättringar

De ändringar som vi föreslår i förstudien skulle innebära att leden görs om till stadsgata. I förslaget inryms gång- och cykelbanor av hög standard, planteringszoner för alléträd, dubbla körfält i vardera riktning, spårväg samt cykel- och kantstensparkeringar. Enbart på kommunalt ägd mark skulle förstudiens föreslagna omdaning av trafikleden kunna skapa möjlighet för en tillkomst om ca 11 500 lägenheter samt stora ytor för lokaler, kontor, skola och vård. I förstudien föreslås förändringen ske successivt i etapper omfattande olika delar av Dag Hammarskjöldsleden. Ytorna som frigörs längs leden skulle skapa plats för nya bostäder, bostadsnära parker, förbättra kollektivtrafiken och tillgängligheten till den samt komplettera och addera nya kvaliteter till områden som tidigare mötts av stora trafikmängder, säkerhetsavstånd och buller.

Relaterade projekt

Alla projekt »

0709-955251 

info(at)alstudio.se  

Tipsa 

AL STUDIO AB, ORG: 556917-6703

JÄRNTORGSGATAN 12-14, GÖTEBORG // WWW.ALSTUDIO.SE

Copyright © AL Studio